Our News

10/02/2021
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΣΕΚΕ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΣΕΚΕ Α.Ε.»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση


Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλούνται οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις,

Μέτοχοι της Ελληνικής Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΣΕΚΕ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα

γίνει στις 5 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή, ώρα 13:30 μ.μ., στα Γραφεία της έδρας της

Εταιρείας στην Ξάνθη (στο 2ο χλμ. της οδού Ξάνθης - Πετεινού), για συζήτηση και λήψη

αποφάσεων πάνω στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Έγκριση του Ισολογισμού, της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, της Κατάστασης

Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και του Προσαρτήματος της χρήσης από 1/7/2019 έως 30/6/2020

και των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 1/7/2019-30/6/2020 των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4548/2018.

3) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών

για την χρήση από 1/7/2020 - 30/6/2021 και καθορισμός της αμοιβής του.

4) Έγκριση για σύναψη συμβάσεων με συνδεδεμένα μέλη της εταιρίας..

5) Ανακοινώσεις και Προτάσεις διάφορες.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής είναι οι εξής: 1) ΕΑΣ Ξάνθης, 2) ΕΑΣ Δράμας, 3)

ΕΑΣ Σερρών, 4) ΕΑΣ Καβάλας, 5) ΕΑΣ Παγγαίου, 6) ΕΑΣ Ροδόπης, 7) Αγροτικός Συνεταιρισμός

Εορδαίας, 8) η ΑΕ « Ασφαλιστικό Πρακτορείο ΕΑΣ – ΣΕΚΕ ΣΕΚΑΠ ΑΕ », 9) Αγροτικός

Συνεταιρισμός Κιλκίς Ν. Κιλκίς, 10) ΕΑΣ Πιερίας, 11) Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου

Ναυπακτίας.


Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να

καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να υποβάλει τα

σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της

εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής

Συνέλευσης.

Ξάνθη, 08 Φεβρουαρίου 2021

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ