Our News

16/03/2021
ΞΑΝΘΗ ΣΤΟ 2ο ΧΙΛ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/7/2019 - 30/6/2020
ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕΚΕ Α.ΕΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ   ΣΤΟ2ο ΧΙΛ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/7/2019 - 30/6/2020


Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σας καλέσαμε για να θέσουμε στην κρίση σαςτον Ισολογισμό χρήσης1.7.2019 30.6.2020 και αφού σας παρουσιάσουμε την δραστηριότητατης χρήσης 1.7.2019-30.6.2020 να αποφασίσετε γι’αυτόν και για τα άλλα θέματα τηςΗμερήσιαςΔιάταξης. Τα αναλυτικά κονδύλια, του υπό έγκριση Ισολογισμού και του λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως 1.7.2019-30.6.2020 καθώς και τα συγκριτικά της προηγούμενηςπεριόδου (1.7.2018-30.6.2019) έχουν ως εξής :

 

Τα αποτελέσματα της χρήσης 1.7.2019-30.6.2020 εμφανίζουν κέρδη ποσού 5.314,35 έναντικερδών ποσού 1.481,21 της προηγούμενης χρήσης. Στα ανωτέρω κέρδη, αφού προστεθούν οιζημίες των προηγούμενων χρήσεων ποσού -702.633,10 διαμορφώνουν την τελική ζημίαεις νέο ποσού ευρώ -697.318,75 η οποία προέκυψεως εξής:

 

Ο κύκλος εργασιών (Δεν υπήρξαν έσοδα από

μερίσματα της θυγατρικής εταιρείας ΣΕΚΕ ΑΕ)

 

 

15.000,00

Στα οποία προστίθενται

 

 

- Οι πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

0,00

-Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα

0,00

 

15.000,00

από τα οποία αφαιρούνται

 

 

- τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας

-6.954,80

- τα χρηματοοικονομικά έξοδα

0,00

Οργανικά αποτελέσματα (κέρδη)

8.045,20

Μείον:

 

 

- τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα

0,00

Αποτελέσματα προ φόρων

8.045,20

 

 

 

Μείον:

 

 

- Φόρος Εισοδήματος

-2.730,85

 

5.314,35

 

 

 

Πλέον: Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσης

-702.633,10

Σύνολο ζημιών

-697.318,75

 

Τέλος σχετικά με τις λογιστικές αρχές που η εταιρεία ακολούθησε για την κατάρτιση τουΙσολογισμού της Παρούσης χρήσεως όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμόαποτελεσμάτων χρήσεως καθώς και προηγούμενης χρήσης 1.7.2018-30.6.2019 και αναλύσεις – επεξηγήσεις και λοιπές πληροφορίες περιλαμβάνονται αναλυτικάστο συνημμένο Προσάρτημα – σημειώσεις τηςΕταιρείας των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων, σελίδες 7 έως 15.

 

Ο ισολογισμόςκαι η κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης έχουν ως εξής:


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕΚΕ Α.Ε.

ΑΡ. ΜΑΕ 46971/66/Β/00/00(08) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 012532946000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ  ΧΡΗΣΗ  (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2019-30.6.2020

 

1.7.2018-30.6.2019

 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμμετοχές σε θυγατρικές

 

 

 

37.182.194,81

 

 

37.182.194,81

 

 

Απαιτήσεις

 

 

 

1.000,00

 

 

1.000,00

 

 

Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα

 

 

 

15.000,00

 

 

0,00

 

 

Λοιπά

 

 

 

4.725,17

 

 

4.594,08

 

 

Σύνολο ενεργητικού

 

 

 

37.202.919,98

 

 

37.187.788,89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαια, αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον

 

 

 

 

37.191.077,21

 

 

 

37.185.762,86

 

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

11.842,77

 

 

2.026,03

 

 

Σύνολο καθαρής θέσης και

υποχρεώσεων

 

 

 

 

37.202.919,98

 

 

 

37.187.788,89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕΚΕ Α.Ε.

 

30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ  ΧΡΗΣΗ  (1 ΙΟΥΛΙΟΥ  2019 -  30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2019-30.6.2020

 

1.7.2018-30.6.2019

 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

 

 

15.000,00

 

10.000,00

 

Λοιπά έξοδα και ζημιές

 

 

-6.954,80

 

-6.747,20

 

Λοιπά έσοδα και κέρδη

 

 

0,00

 

6,00

 

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)

 

0,00

 

-4,00

 

Αποτελέσματα προ φόρων

 

 

8.045,20

 

3.254,80

 

Φόροι

 

 

 

 

-2.730,85

 

-1.773,59

 

Αποτελέσματα περιόδου μετά απο φόρους

 

5.314,35

 

1.481,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Οι λογαριασμοί του ενεργητικούδεν περιλαμβάνουν καμία επισφάλεια.

 

Οιλογαριασμοί του Παθητικού είναι πλήρως ενημερωμένοι, δεν παρουσιάζουν καμίακαθυστέρηση ως προς τις τρέχουσες υποχρεώσεις προς τις Τράπεζες, το Δημόσιο, ταασφαλιστικά ταμεία καιτους λοιπούς τρίτους.

 

 

 

Θα θέλαμε ναεπισημάνουμε ορισμένα στοιχείατης χρήσεως 1.7.2019-30.6.2020:

 

    Η εταιρεία δεν απέκτησεακίνητα στη χρήση 1.7.2019-30.6.2020.

 

     Η εταιρεία στη χρήση 1.7.2019-30.6.2020 δεν απέκτησε χρεόγραφα ή συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις.

 

 

 

    ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

 

Υπάρχειανάλυσησε συνημμένο σχετικό πίνακα Νο 1 τηςΈκθεσης.

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ4548/2018

 

     Κίνδυνος λόγω αποκλειστικής εξάρτησης από την μοναδική θυγατρική εταιρεία της ΣΕΚΕΑΕ

     Κίνδυνος λόγω της πανδημίας COVID-19 για την οποία γίνεται εκτενή αναφορά στοπροσάρτηματων οικονομικών καταστάσεων.

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Όσον αφορά τα εργασιακά θέματα η Εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό καθότι είναι εταιρεία Συμμετοχών και ως εκ τούτουδενέχει δραστηριότητες τέτοιες οι οποίες να έχουν κάποιαπεριβαλλοντολογική επίπτωση.

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥΝΟΜΟΥ 4548/2018

 

 

     Δεν συνέβη κάποιο σημαντικόγεγονός από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης εκτός της περίπτωσης της Πανδημίας του νέο τύπο κοροναϊού (COVID-19), για τηνοποία υπάρχει αναλυτική αναφορά στην τελευταία παράγραφο του Προσαρτήματος των Οικονομικών Καταστάσεων της 30.06.2020.

     Η εξέλιξη της εταιρείας θα κινηθείτα επόμενα χρόνια στα επίπεδατης τελευταίας πενταετίας χωρίς ουσιαστικές μεταβολές

     Δεν προβλέπεταινα δραστηριοποιηθεί η εταιρεία στοντομέα ερευνών και ανάπτυξης.

     Δεν υπάρχουν Υποκαταστήματα στην εταιρεία 30.6.2020.

     Δεν  κατέχονταιίδιοι τίτλοι 30.06 και δεν αποκτήθηκαν κατάτην διάρκεια της χρήσης

1.7.2019-30.06.2020.

 

 

 

Ι . Χειρισμός οικονομικού κινδύνου

 

Η Εταιρεία εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους από τη χρήση τωνοικονομικών επίσημων εγγράφων:

 

Πιστωτικός κίνδυνοςΚίνδυνος αγοράς


Κίνδυνος ρευστότητας

Πληροφορίες γιατην έκθεση τηςΕταιρείας που αναλύουν τους παραπάνω κινδύνους. Είναι  ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου να αντιμετωπίσει  τους κινδύνους που

αναφέρονται παραπάνω.

 

 

 

1.     Πιστω τ ικ ός κί νδ υνος

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνοςτης οικονομικής ζημιάς στην Εταιρεία, αν ένας πελάτης ή χρεώστης αποτύχει να εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις ενόςοικονομικού επίσημου εγγράφου και προκύπτει κυρίως από τις απαιτήσεις της Εταιρείας, από τους πελάτες.

 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε  πιστωτικό κίνδυνολόγω δραστηριότητας.

 

 

 

2.  Κίνδυνος α γ ορά ς

 

 

ΟΚίνδυνος της αγοράς είναι ο κίνδυνος που αλλάζει τις τιμές στην αγορά, όπως τις τιμές του ξένου συναλλάγματος, τις τιμές των επιτοκίων και οι τιμές εξαγοράς θα επηρεάσουν τα εισοδήματα της Εταιρείας ή την αξία των μετοχών στα οικονομικάέγγραφα. Ο στόχος του χειρισμού του κινδύνου αγοράς είναι να καταφέρουμε και ναελέγξουμε τις εκθέσεις στον κίνδυνο αγοράς μέσα σε αποδεκτές παραμέτρους.

 

 

Κίνδυνος στην τιμήτουεπιτοκίου:

 

Δεν υφίσταται κίνδυνος επιτοκίου δεδομένου ότι η εταιρείαδεν έχει λάβει τραπεζικά δάνειαή άλλες έντοκες υποχρεώσεις.

 

 

Συναλλαγματικόςκίνδυνος:

 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνογιατί δεν υπάρχουν στοιχεία τουΙσολογισμού σε Ξ.Ν.

 

 

 

Άλλοι κίνδυνοι αγοράς

 

Η εταιρεία κινδυνεύει από τηνμη ανανέωση της συνεργασίας της θυγατρικής της εταιρείας ΣΕΚΕ ΑΕ από κάποιοοίκο του εξωτερικούμε συνέπεια απώλεια μέροςτης αγοράς και συρρίκνωση του τζίρου του μικτού και τελικούαποτελέσματος καισυνεπώς δεν θα υπάρχουν μερίσματα σοδα)για την μητρική.

 

 

 

3.  Κίνδ υνος  ρε υστ ότητ α ς

 

Λόγω δραστηριότητας και καθώς η Εταιρεία δεν έχει εισπράξει μερίσματα απότην ΣΕΚΕ ΑΕ, μοναδική θυγατρική εταιρεία που διαθέτει, η ΣΕΚΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝΑ.Ε. αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα ρευστότητας.

 

Τέλος για την πορεία τηςεταιρείας στην επόμενη χρήση έχουμε νααναφέρουμε τα εξής:


     Δεν θα υπάρχει ουσιαστική μεταβολή στα αποτελέσματα στην επόμενη χρήση.

 

 

 

Ξάνθη 21 Δεκεμβρίου2020 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ “ΣΥΝ/ΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜ/ΧΩΝ &ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕΚΕ Α.Ε’.

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση του Δ.Σ. που αποτελείται από πέντε (5) σελίδες και ένα πίνακαείναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία12 Φεβρουαρίου 2021.

 

ΑΘΗΝΑ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ2021

 Ο  ΟΡΚΩ ΤΟΣ  Ε Λ Ε ΓΚΤΗΣ  - Λ ΟΓΙΣΤΗ Σ

 

 

 

 

 

 

 

 ΧΑ ΡΙΣΗ Σ  ΒΑ ΣΙΛ ΕΕ ΙΟΣ

 Α .Μ .  Σ .Ο.Ε .Λ 15141ACTIONAUDITING Α .Ε .Ο.Ε .Λ .

 Α .Μ.   Σ.Ο.Ε.Λ 16