Νέα

16/03/2021
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  ΣΕΚΕ Α.Ε

 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  012532946000

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της  περιόδου1 Ιουλίου 2019  30 Ιουνίου 2020 ( ποσά σε €)ΕΚΘΕΣΗ 


ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝEΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΕΛΕΓΚΤΗ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ


ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕΚΕ Α.Ε.."Έκθεση Ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων


Γνώμη

 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕΚΕΑ.Ε.." Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2020, τιςκαταστάσεις αποτελεσμάτωνκαι των μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεωςπου έληξε την ημερομηνίααυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουνεύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη,την οικονομική θέση της εταιρείας"ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕΚΕ Α.Ε.." κατά την 30η Ιουνίου 2020 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.

 

Βάση Γνώμης

 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία.Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τονέλεγχο των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων”. Είμαστεανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπωςαυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσειςδεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα καιέχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήριαπου έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουνβάση για τη γνώμη μας.

 

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση τωνχρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τιςδικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεωναπαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

 

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητάτης, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοιαπερίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τηχρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτόςκαι εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει τηνΕταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ αυτές τις ενέργειες.

 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οιχρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμεέκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστάδιασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύησηότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα,όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή απόλάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμέναή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

  • Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμούουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν πουοφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχεισυμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη τωνδικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
  • Κατανοούμετις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις,αλλάόχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας τωνδικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
  • Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικώνγνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
  • Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητατης χρήσης από τη διοίκησητης λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενηςδραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια πουαποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς τηνικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές    γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σεελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενηδραστηριότητα.
  • Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουντις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμεστη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου,συμπεριλαμβανομένωνόποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχουεντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:

 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχεικαταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν.4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσηςπου έληξε την 30/6/2020.

 

 β)  Με  βάση  τη  γνώση που  αποκτήσαμε  κατά τον έλεγχό  μας,  για  την εταιρεία


"ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕΚΕ

Α.Ε.." και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

 

 

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2021

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής


ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α Σ.Ο.Ε.Λ. 15141

ACTION AUDITING Α.Ε.Ο.Ε.Λ.

Μιχαλακοπούλου 45, Αθήνα

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 164